Litteratur

Förlaget tillhandahåller alla svenska artiklar som gratis pdf-filer. En del av artiklarna finns inte på förlagets hemsida, utan via en länk kommer man till Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida, varifrån man kan ladda ner den aktuella artikeln i pdf-format. Artiklarna kräver Acrobat Reader, du kan ladda hem den senaste Acrobat Reader-programmet gratis på programmets hemsida. Klicka på länken för att hämta hem Acrobat Reader: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Varifrån kommer den karismatiska väckelsen?

Varifrån kommer den karismatiska väckelsen? År 2007 firade man att det var 40 år sedan den karismatiska väckelsen bröt ut. Men få känner till varifrån den kommer. I denna artikel avslöjas påvens och Vatikanens inblandning i denna rörelse som började bland katoliker i USA 1966-67.

ALBERTO

Första delen i Alberto-serien. The Crusaders vol. 12. Av Jack T. Chick. En oförglömlig berättelse i tecknad form om en jesuitpräst och hans omvändelse till Kristus, som på ett skakande sätt avslöjar vad som sker bakom kulisserna inom den romersk katolska kyrkans jesuitorden. Som jesuitpräst hjälpte han till att förstöra församlingar och förkunnare!
  • Alberto[ PDF ] Obs. Stor fil. Kräver snabb uppkoppling.

Hemligheten Babylon och Guds egendomsfolk

Avslöjar mycket ingående Hemligheten Babylon i Bibeln ur historiskt och profetiskt perspektiv, samt hur Gud alltid kallar ut sitt folk från avguderi och denna världen. En klar, översiktlig och Bibelcentrerad framställan från Abraham fram till våra dagar.

Ögonöppnaren

Av Jasper James Ray. En traktat som visar 200 nyckelställen i Nya Testamentet, som man bör kontrollera alla bibelöversättningar med, eftersom merparten saknas eller har blivit ändrade. Den innehåller också en jämförelse mellan olika svenska bibelöversättningar som visar att de har följt den nya grundtexten i olika hög grad. Klicka på följande länk så kommer du till artikeln på Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida.

Vad är det för fel med kristen rockmusik?

Av Jeff L. Godwin. Översatt av Larz Gustafsson. Utgiven av Tidskriften Basunstöten. Skriften är ett utdrag ur boken What's Wrong With Christian Rock? Denna skrift visar på ett tydligt sätt att rockmusik är oförenligt för Bibeltroende kristna.

EU Början till det romerska rikets återuppståndelse

Det nya Europa belyses ur Biblisk synvinkel i ett profetiskt perspektiv, samt varnar protestantiska kristna vad som väntar i ett katolskt dominerat Europa.

Kan man lita på Bibel 2000?

En högakuell och mycket väldokomenterad skrift som är skriven av Leif Johansson. Häftet är en chockerande skrift för alla de kyrkor, församlingar och enskilda personer som valt att använda Bibel 2000. Bibel 2000 kan nämligen skapa djupa tvivel hos bibelläsaren.

Sanningen bakom 1917 års kyrkobibel

En skrift på 20 sidor av Bo Hagstedt. Den översättning som säkerligen utövat det största inflytandet på Sverige under 1900-talet, 1917 års kyrkobibel, borde enligt författaren aldrig ha blivit upphöjd till en kyrkobibel, utan snarare 1878 års översättning. Skriften innehåller en hel del chockerande uppgifter om hur 1917 års kyrkobibel blev till och vad de tre män trodde på som arbetade i bibelkommissionen samt hur detta har påverkat deras översättning även i Gamla testamentet. Sekreteraren Personne t.ex. trodde att Bibeln från början till slut var ett människoverk och att Gud använt sig av skrifter vid bildandet av Den Heliga Skrift, som ursprungligen tillkommit i annat syfte än att intaga en plats i denna heliga bok. Tre sidor utgör en jämförelse mellan 1878 och 1917 års översättning i GT. Det är genom flera års omfattande forskningsarbete som dessa, för de flesta helt okända uppgifter kommit fram. Klicka på följande länk så kommer du till artikeln på Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida.

Vad har hänt med Bibeln?

En översättning till svenska av sidorna 297-328 ur Gilbrants bok, 12 sidor. Gilbrant försvarar den bysantinska textformen och ger en bra inblick i hur moderna bibelforskare, översättare, textkritiker etc. arbetar och hur de resonerar. Gilbrant kan med hjälp av sina internationella kontakter ge läsaren mycket intressant och välunderbyggd information om vad som händer inom textforskningsområdet. Klicka på följande länk så kommer du till artikeln på Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida.

Vilken Bibel?

I häftet Vilken Bibel? ges en kort historik över hur vår Bibel kom till, samt något om de olika textformer som fnns. När 1917 års bibelöversättning kom ut, upplyste man om att de utelämnat ett antal verser, samt att ”åtskilliga smärre olikheter” förekommer i förhållande till Karl XII:s Bibel. De upplyser samtidigt att dessa verser i de festa fall fnns på något annat ställe i Nya Testamentet. Men det finns verser som med sitt innehåll gick helt förlorat! Dessutom fick många versar på grund av den nya grundtexten en annan läsförståelse. Dessa skillnader mellan den gamla och den nya grundtexten, lite drygt 1200, fnns med i Reformationsbibelns andra upplaga. Skillnaderna gäller även sådana översättningar såsom Bibel 2000 och Folkbibeln. Klicka på följande länk så kommer du till artikeln på Svenska Reformationsbibelsällskapets hemsida.

Församlingens herdar

Hur många herdar skall det finnas i en församling? Vem är en herde/äldste? Hur länge varar tjänsten och vilka uppgifter har en herde? Dessa frågor blir kortfattat besvarade i denna skrift.

Den statsbidragsberoende församlingen.

En analys av Svenska Kyrkans beroende av staten och dess konsekvens samt frikyrkornas oroväckande utveckling mot ett liknande beroendeförhållande utav staten.